Äigrumäe OÜ broneerimistingimused

Enne broneeringu tegemist mõelge oma otsus hoolikalt läbi ning tutvuge broneerimistingimustega.
Vajadusel küsi nõu meie maakleritelt.

 

Online broneerimisel:

 • Vali endale meelepärane kinnisasi peatükist „Hinnad ja plaanid“.
 • Vali endale meelepärane siseviimistlus ja soovi korral lisavalikud peatükist „Hinnad ja plaanid“ ning suundu broneerima nupu „Broneeri“ kaudu.
 • Tutvu broneerimislepingu sõlmimise eelse teabe ja tingimustega ning sobivuse korral kasuta edasiliikumiseks nuppu „Broneerima“.
 • Kontrolli kinnisasja andmed ja tehtud siseviimistluse- ja lisavalikud ning sisesta enda andmed. 
 • Kontrolli sisestatud andmed, tee linnuke kohustuslikele väljadele ning vali endale sobiv makseviis kinnitades läbi makse teostamise broneering.
 • Pärast makse teostamist saadetakse sulle e-postile broneerimisleping, mis tuleb digitaalselt allkirjastatult meile hiljemalt 7 päeva jooksul tagasi saata e-posti aadressil broneering@vaiketaani.ee. Juhul, kui broneerimislepingut hiljemalt 7 päeva jooksul tagasi ei saadeta, Teie broneering tühistatakse ja raha kantakse tagasi Teie kontole. 

Broneerimisleping

Tallinn,      /kuupäev digikonteineris/ 

Äigrumäe OÜ, registrikood 14909636, telefon +372 5825 2262, e-post info@avalon.ee 

ja XXX, isikukood/registrikood XXX, telefon XXX, e-post XXX (edaspidi broneerija), sõlmisid broneerimislepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 1. Lepingu esemeks on kinnisasi, asukohaga XXX ja selle oluliseks osaks olev XXX, üldpinnaga XXX m2 ja XXX kokku XXX m2 (edaspidi koos nimetatud kinnisasi).
 2. Omanik ja broneerija lepivad kokku, et kuni 28.02.2023 (edaspidi broneerimistähtaeg) ei paku omanik kinnisasja teistele huvilistele ega sõlmi selle võõrandamise kokkuleppeid, samuti ei pea sellealaseid läbirääkimisi ning märgib broneerimistähtaja jooksul müügikanalites kinnisasja staatuseks „Broneeritud“. 
 3. Broneerija tasub lepingu sõlmimisel kinnisasja broneerimise eest broneerimistasu summas 2000 (kaks tuhat) eurot.
 4. Kui omanik ja broneerija sõlmivad broneerimistähtaja jooksul kinnisasja notariaalse müügilepingu, tasaarveldavad omanik ja broneerija broneerimistasu kinnisasja ostuhinnaga.
 5. Kui broneerimistähtaja jooksul kinnisasja notariaalset müügilepingut broneerijast tulenevatel põhjustel ei sõlmita, loetakse broneerimistasu omaniku poolseks kinnisasja müügi peatamise kokkuleppeliseks hüvitiseks ning seda broneerijale ei tagastata. Juhul, kui kinnisasja notariaalne müügileping jääb sõlmimata omanikust tulenevatel põhjustel, tagastatakse broneerimistasu broneerijale.
 6. Juhul, kui omanik rikub lepingu punkti 2, kohustub ta tagastama broneerimistasu broneerijale ning broneerijal on õigus nõuda omanikult lisaks leppetrahvi broneerimistasu ulatuses.
 7. Käesolev broneerimisleping jõustub selle allkirjastamisest poolte poolt ning kehtib kuni lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni. Kui broneerimistasu tasumise kohustus on pärast lepingu poolte poolt allkirjastamist täitmata, loetakse broneerimisleping lõppenuks ning omanik võib kinnisasja teistele huvilistele pakkuda ja sõlmida kokkuleppeid kinnisasja võõrandamiseks ilma, et see tooks omanikule kaasa trahvisanktsioone.
 8. Käesolev leping on koostatud ühel lehel ning on allkirjastatud digitaalselt.

Broneerimisele järgnevad toimingud

Pärast broneeringu kinnitamist edastatakse broneerija avaldatud e-posti aadressile broneerimisleping, mille broneerija on kohustatud allkirjastama ja saatma tagasi broneeringu andjale.

Broneeringu andja esindaja võtab broneerijaga broneeritud vara osas läbirääkimiste jätkamiseks ühendust.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine on toodud meie privaatsuspoliitika tingimustes. 

Kohaldatav õigus

Kui õigusaktist ei tulene teisiti, kohaldatakse broneerimislepingust tekkivatele õigussuhetele Eesti õigust.

Avalon arenduse privaatsuspoliitika

AvalonEstates OÜ jaoks on meie klientide ja partnerite usaldus väga oluline. Me soovime, et kõik, kes meiega enda isikuandmeid jagavad, oleksid kindlad, et hoolitseme nende andmete eest parimal võimalikul moel.

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta AvalonEstates OÜ endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt meiega jagatud vabatahtlikult. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine, uusarenduste tutvustamine, küsimustele vastamine, parimate pakkumiste, kliendipäevade ning muude AvalonEstates OÜ tegevusega seotud info jagamine.

AvalonEstates OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada info@avalon.ee Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil info@avalon.ee

Küpsised

AvalonEstates OÜ kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsiooniks on analüüsida Teie sirvimisajalugu. Kasutame seda teavet, et muuta kasutajakogemus mugavamaks ning Teie soovidele vastavamaks. Ühtlasi kasutame küpsiseid statistilise analüüsi eesmärgil ning selleks, et näidata Teile reklaame läbi hoolikalt valitud kolmandate osapoolte rakenduste (nt Google Inc, Adroll Inc, Facebook Inc, Mailchimp jne). Anname teada, et me ei oma ligipääsu ega kontrolli kolmandate osapoolte poolt paigaldatavaid küpsiseid ning nende rakendamine toimub lähtuvalt nende endi privaatsuspoliitikale.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehe kasutamist jätkates loeme, et olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. AvalonEstates OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust info@avalon.ee